Poslodavci žele uvođenje plaćanja PDV-a po naplaćenim fakturama

Udruženje poslodavaca FBiH već duži period zahtijeva izmjenu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, kao i Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, te stoga pozdravlja podršku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića pomjeranju roka naplate PDV-a, na zadnji dan u mjesecu za protekli mjesec.

– Iako smo zadovoljni što je predsjedavajući Vijeća ministara BiH prepoznao dio problema sa kojima se bespotrebno suočavaju poslodavci, očekujemo da će i ostali prijedlozi Udruženja poslodavaca FBiH biti usvojeni, bez kojih bi efekti izmjene zakona i podzakonskih akata na poslovanje, povećanje konkurentnosti domaće privrede i otvaranje novih radnih mjesta, bili minimalni – navode članovi Udruženja.

Oni iniciraju uvođenje plaćanja PDV-a po naplaćenim, umjesto po izdatim fakturama, bar za mala preduzeća i obrtnike, u skladu sa direktivama EU, smanjenje dnevne zatezne kamate za kašnjenje u plaćanju PDV-a, pogotovo zato što se zatezna kamata kombinuje sa redovnom kamatom, kao i ukinuti pravo na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena.

– Potrebna je i izmjena Uputstva o postupku izvoza kojom bi se omogućilo podnošenje carinske prijave elektronskim putem i prihvatanje principa uzajamnosti, odnosno zaključivanje biletaralnih sporazuma o reciprocitetu povrata PDV-a iomogućiti oporezivanje stranih prijevoznika – navodi se u saopćenju Udruženja poslodavaca FBiH.

Poslodavci također insistiraju na ukidanju uređaja za fiskalizaciju, uz obavezu poreznih obaveznika da se softverski povežu sa serverom Uprave za indirektno oporezivanje.

Fokus.ba